| |
มหาวิปากจิต   |  

มหาวิปากจิต หมายถึง จิตที่เป็นผลของมหากุศลจิตโดยตรง เพราะเมื่อว่าโดยเวทนา สัมปโยคะและสังขารแล้วเหมือนกันทุกประการ หมายความว่า มหาวิปากจิตแต่ละดวงนั้น มีชื่อและความหมายเหมือนกับมหากุศลจิตตรงกันดวงต่อดวง เช่น มหาวิปากจิตดวงที่ ๑ มีชื่อและความหมายเหมือนกับมหากุศลจิตดวงที่ ๑ มหาวิปากจิตดวงที่ ๒ มีชื่อและความหมายเหมือนกับมหากุศลจิตดวงที่ ๒ ดังนี้เป็นต้น แต่สภาวะนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมหากุศลจิตเป็นจิตที่ต้องขวนขวายให้มีให้เกิดขึ้น ส่วนมหาวิปากจิต เป็นจิตที่เป็นผลอันสุกแล้ว ไม่ต้องขวนขวายให้มีให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด เมื่อได้เหตุปัจจัยครบบริบูรณ์แล้วก็สามารถส่งผลให้ได้รับทันที


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |