| |
จำแนกอรูปาวจรจิต ๑๒ โดยเภทนัย ๙   |  

จำแนกโดยชาติเภทนัย เป็นกุศลชาติ ๔ ดวง คือ อรูปาวจรกุศลจิต ๔
เป็นวิบากชาติ ๔ ดวง คือ อรูปาวจรวิปากจิต ๔
เป็นกิริยาชาติ ๔ ดวง คือ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔
จำแนกโดยภูมิเภทนัย เป็นอรูปาวจรภูมิทั้งหมด [อรูปอวัตถาภูมิ]
จำแนกโดยโสภณเภทนัย เป็นโสภณจิตทั้งหมด
จำแนกโดยโลกเภทนัย เป็นโลกียจิตทั้งหมด
จำแนกโดยเหตุเภทนัย เป็นสเหตุกจิตทั้งหมด
จำแนกโดยฌานเภทนัย เป็นฌานจิตทั้งหมด
จำแนกโดยเวทนาเภทนัย เป็นอุเบกขาสหคตจิตทั้งหมด
จำแนกโดยสัมปโยคเภทนัย จัดเป็นญาณสัมปยุตตจิตทั้งหมด เพราะต้อง ประกอบด้วยปัญญา ที่เรียกว่า ฌานสัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาที่รู้วิธีในการทำให้ฌานเกิดได้
จำแนกโดยสังขารเภทนัย จัดเป็นสสังขาริกจิตทั้งหมด เพราะต้องอาศัยความ พยายามอย่างแรงกล้า จึงจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |