| |
ธรรมที่เป็นอาหารแก่กันและกันฝ่ายกุศล ๗ อย่าง   |  

ในฝ่ายกุศลธรรม ก็มีความเป็นอาหารแก่กันและกันให้กุศลธรรมอย่างอื่นเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไปตามลำดับ ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มี ๗ ประการรุ.๖๐๙ คือ

๑. หิริโอตตัปปะ เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ อินทรียสังวร

๒. อินทรียสังวร เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ ศีล

๓. ศีล เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ สัมมาสมาธิ

๔. สัมมาสมาธิ เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ ยถาภูตญาณทัสสนะ

๕. ยถาภูตญาณทัสสนะ เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ นิพพิทาวิราคะ

๖. นิพพิทาวิราคะ เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ วิมุตติ

๗. วิมุตติ เป็นอาหาร [เป็นปัจจัย] ของ วิมุตติญาณทัสสนะ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |