| |
อกุศลจิตเป็นมูลเหตุของอกุศลกรรมบถ ๑๐   |  

อกุศลกรรมบถ ๓ ได้แก่ ปาณาติบาต ผรุสวาจา และพยาบาท เกิดได้ด้วยอำนาจโทสมูลจิต อันมีโทสะเป็นตัวนำ

อกุศลกรรมบถ ๓ ได้แก่ กาเมสุมิจฉาจาร อภิชฌา และมิจฉาทิฏฐิ เกิดด้วยอำนาจโลภมูลจิต อันมีโลภะเป็นตัวนำ

อกุศลกรรมบถที่เหลือ ๔ ได้แก่ อทินนาทาน มุสาวาท ปิสุณวาจาและสัมผัปปลาปะ ทั้ง ๔ ประการนี้ บางครั้งก็เกิดด้วยอำนาจโลภมูลจิต บางครั้งก็เกิดด้วยอำนาจโทสมูลจิต

อกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ นั้น อาศัยโลภมูลจิต และโทสมูลจิต เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดขึ้นโดยตรง ส่วนโมหมูลจิตเป็นมูลเหตุให้กระทำอกุศลกรรมทุกอย่างโดยอ้อม เพราะอวิชชาเป็นมูลเหตุให้กระทำอกุศลกรรมได้ทุกอย่างนั่นเอง เพราะฉะนั้น

โลภมูลจิต เกิดขึ้น มีโลภะเป็นตัวนำ มีโมหะเป็นตัวหนุน

โทสมูลจิต เกิดขึ้น มีโทสะเป็นตัวนำ มีโมหะเป็นตัวหนุน

โมหมูลจิต เกิดขึ้น มีโมหะเป็นตัวนำอย่างเดียว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |