| |
บทสรุปเรื่องรูปปวัตติกกมนัย   |  

รูปปวัตติกกมนัย เป็นนัยแห่งการแสดงความเป็นไปของรูปธรรมตามลำดับ หรือนัยแห่งการแสดงการเกิดและการดับของรูปธรรมตามลำดับ ความเป็นไปหรือความเกิดดับของรูปธรรมนั้น มีการแสดงเป็น ๓ นัย คือ ๑. นัยแห่งภูมิ ๒. นัยแห่งกาล ๓. นัยแห่งกำเนิด

รูปปวัตติกมนัย แบ่งการแสดงออกเป็น ๓ นัย

๑. ตามนัยแห่งภูมิ แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. กามภูมิ ๑๑ ๒. รูปภูมิ ๑๕ [เว้นอสัญญสัตตภูมิ]

๓. อสัญญสัตตภูมิ ๑ ๔. อรูปภูมิ ๔

๒. ตามนัยแห่งกาล แบ่งเป็น ๓ กาล คือ

๑. ปฏิสนธิกาล ๒. ปวัตติกาล

๓. จุติกาล

๓. ตามนัยแห่งกำเนิด แบ่งเป็น ๔ กำเนิด คือ

๑. ชลาพุชกำเนิด ๒. อัณฑชกำเนิด

๓. สังเสทชกำเนิด ๔. โอปปาติกกำเนิด

คำอธิบายและรายละเอียดทั้งหมด ในคัมภีร์ต่าง ๆ ท่านก็ได้อธิบายไปแล้วในเบื้องต้นนั้น พอสมควร จะไม่อธิบายเพิ่มเติมซ้ำซ้อนอีกในที่นี้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |