| |
การปรากฏแก่มโนทวารวิถีของมุทุตารูป   |  
การปรากฏแก่มโนทวารวิถีของมุทุตารูปนี้ย่อมเป็นไปในทำนองเดียวกันกับลหุตารูปดังกล่าวแล้ว เพียงแต่สภาวะของรูปนั้นต่างกัน กล่าวคือ ลหุตารูปทำให้ นิปผันนรูปมีความเบาพร้อม ทำให้การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถหรือการทำงานเป็นไปโดยสะดวก ส่วนมุทุตารูปนั้น ทำให้นิปผันนรูปมีความอ่อน สามารถผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้อย่างกระฉับกระเฉง ไม่ติดขัด แต่เมื่อว่าโดยความหมายแล้ว ย่อมเป็นไปในทำนองเดียวกัน และเป็นรูปธรรมที่จะต้องเกิดพร้อมกันในกลาปเดียวกัน แยกจากกันไม่ได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |