| |
ลักษณะประจำตัวของคนโมหจริต ๗ ประการ   |  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงลักษณะนิสัยหรือธัมมปวัตติ คือนิสัยและความประพฤติของบุคคลผู้หนักในโมหจริตไว้ ๗ ประการรุ.๒๙๐ ดังต่อไปนี้

๑. ถีนัง มีจิตหดหู่ [เซื่องซึมอยู่เสมอ]

๒. มิทธัง มีจิตเคลิบเคลิ้ม [งัวเงียเป็นประจำ]

๓. อุทธัจจัง มีจิตฟุ้งซ่าน [คิดไปเรื่อยเปื่อย]

๔. กุกกุจจัง มีจิตรำคาญ [หงุดหงิดง่าย]

๕. วิจิกิจฉา มีความลังเลใจ ตัดสินใจไม่เด็ดขาด [มักสงสัยไปทุกเรื่อง]

๖. อาธานัคคาหิตา มีความมั่นใจในสิ่งที่ยึดถือ [มักยึดมั่นในสิ่งที่ไร้สาระ]

๗. ทุปปฏินิสสัคคิตา สละสิ่งที่ยึดถือได้ยาก [พะว้าพะวง สองฝักสองฝ่าย]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |