| |
โสดาปัตติผลจิต   |  

โสดาปัตติผลจิต หมายถึง จิตที่เกิดขึ้นเพื่อเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้น หลังจากที่โสดาปัตติมรรคจิตได้ทำการประหาณทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยโดยสมุจเฉทปหาน พร้อมกับทำอนุสัยกิเลสที่เหลือให้เบาบางลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมายความว่า เมื่อโสดาปัตติมรรคจิตดับลงแล้ว โสดาปัตติผลจิตนี้ ก็เกิดขึ้นติดต่อกันทันที โดยไม่มีจิตดวงอื่นมาเกิดคั่นระหว่างเลยในโสดาปัตติมรรควิถีนั้น หรือเป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่พระโสดาบันเข้าผลสมาบัติ เพื่อเสวยทิฏฐสุขนิพพาน คือ ความสุขในพระนิพพานอันจะพึงเสวยได้ในปัจจุบันภพ

โสดาปัตติผลจิตเกิดขึ้น ย่อมให้สำเร็จกิจ ๓ ประการ คือ

๑. ทำให้บุคคลนั้น ได้ชื่อว่า โสดาปัตติผลบุคคล หรือ พระโสดาบัน

๒. ทำให้เข้าถึงความเป็นบุคคลผู้พ้นจากอบายภูมิโดยเด็ดขาด เพราะโสดาปัตติมรรคจิตได้ทำลายอกุศลกรรมที่เป็นตัวการนำไปสู่อบายภูมิได้อย่างเด็ดขาด

๓. โสดาปัตติผลจิต ย่อมเกิดขึ้น เพื่อเสวยวิมุตติสุข หลังจากที่โสดาปัตติมรรคจิตได้ทำการประหาณทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้โดยเด็ดขาดแล้ว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |