| |
จิตเภทนัย ๙   |  

จิตเภทนัย หมายถึง การจำแนกจิตโดยนัยต่าง ๆ มี ชาติเภทนัย เป็นต้น มี ๙ นัย คือ

๑. ชาติเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยชาติ มี ๔ ชาติ คือ อกุศลชาติ กุศลชาติ วิบากชาติ กิริยาชาติ

๒. ภูมิเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยภูมิ [เรียกว่า อวัตถาภูมิ] มี ๔ ภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ

๓. โสภณเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยอโสภณจิตและโสภณจิต

๔. โลกเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยโลกียจิตและโลกุตตรจิต

๕. เหตุเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยอเหตุกจิตและสเหตุกจิต

๖. ฌานเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยอฌานจิตและฌานจิต

๗. เวทนาเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยเวทนา ๕ คือ สุขสหคตจิต ทุกขสหคตจิต โสมนัสสสหคตจิต โทมนัสสสหคตจิต อุเบกขาสหคตจิต

๘. สัมปโยคเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยสัมปยุตตจิตและวิปปยุตตจิต

๙. สังขารเภทนัย การจำแนกประเภทของจิตโดยอสังขาริกจิตและสสังขาริกจิต

จบเนื้อหาหลักเรื่องจิต


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |