| |
ลักษณะของผู้ไม่ประมาท [มีสติ] ๖ ประการ   |  

๑. สักกัจจะการี เป็นผู้ทำกิจทุกอย่างโดยเคารพ

๒. สาตัจจะการี เป็นผู้ทำกิจอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งธุระ

๓. อุฏฐิตะการี เป็นผู้ทำกิจโดยไม่หยุดชะงัก

๔. อะโนลีนะวุตติโก เป็นผู้มีความประพฤติไม่ขาดสาย [ไม่ย่อหย่อน]

๕. อะนิกขิตตัจฉันโท เป็นผู้ไม่ทอดทิ้งฉันทะในใจ

๖. กุสะเลสุ ธัมเมสุ อะนิกขิตตะธุโร เป็นผู้ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |