| |
อตัปปิยวัตถุ ๑๗ ประการ   |  

อตัปปิยวัตถุ หมายถึง สิ่งที่ไม่รู้จักอิ่ม มี ๑๗ ประการ คือ

๑. ตัณหา ไม่อิ่มด้วยการเสพ

๒. ทะเล ไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำสายต่าง ๆ

๓. ไฟ ไม่อิ่มด้วยเชื้อเพลิง

๔. คนพาล ไม่อิ่มด้วยการทำบาป

๕. พระราชา ไม่อิ่มด้วยราชสมบัติ

๖. สตรี ไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรม การแต่งตัว การมีบุตร

๗. พราหมณ์ ไม่อิ่มด้วยมนตรา

๘. ฌานลาภี ไม่อิ่มด้วยการเข้าฌาน

๙. พระเสขะ ไม่อิ่มด้วยการกำจัดกิเลส

๑๐. ท่านผู้มักน้อย ไม่อิ่มด้วยธุดงควัตร

๑๑. ท่านผู้ปรารภความเพียร ไม่อิ่มด้วยความพยายาม

๑๒. พระธรรมกถึก ไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรม

๑๓. ผู้แกล้วกล้า ไม่อิ่มด้วยการเข้าสู่สมาคม

๑๔. ผู้มีศรัทธา ไม่อิ่มด้วยการทำบุญ

๑๕. ทายก ไม่อิ่มด้วยการบริจาค

๑๖. บัณฑิต ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรม

๑๗. พุทธบริษัท ไม่อิ่มด้วยการเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |