| |
ผลของมหาวิปากจิตที่เป็นอสังขาริก ๕ ประการ   |  

ผลของมหาวิปากจิตที่เป็นอสังขาริก ย่อมให้ผลเป็นบุคคลที่มีลักษณะและอุปนิสัยดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน คือ

๑. ทำให้ปฏิสนธิเป็นอสังขาริกบุคคล มีอุปนิสัยที่มักกระตือรือร้นริเริ่มทำอะไรด้วยตนเอง หรือตอบสนองต่ออารมณ์ที่พบเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้กระตุ้นเตือนหรือชักชวน มักได้เป็นผู้นำ หรือ หัวหน้าหมู่คณะ [นอกจากจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาบั่นทอน ทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองไปกลายเป็นคนรวนเรได้]

๒. เป็นผู้มีการตัดสินใจทำอะไรเองที่เด็ดขาด [เฉพาะในบางเรื่อง ที่เคยได้สั่งสมมาจนมีความถนัดเจนจัดและชำนาญ]

๓. เป็นผู้มีความอดทนต่อความลำบาก คือ ความหนาวและความร้อน เป็นต้นได้ดี [ยกเว้นบุคคลที่เกิดมาแล้วมีวิถีชีวิตที่สุขสบายมากเกินไป ทำให้เป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากไม่ค่อยได้]

๔. เป็นผู้มีอุปนิสัยคล่องแคล่วถนัดชำนาญในกิจการหรือในการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ได้ดี [เฉพาะกิจการงานหรืออารมณ์ที่ตนเองคุ้นเคยหรือชำนาญเท่านั้น]

๕. เป็นผู้มีไหวพริบตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ ได้เร็ว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |