| |
ปฐมอานันทสูตร   |  

ครั้งหนึ่ง ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้ว นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยคำถาม ๗ ข้อว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

๑. เวทนามีเท่าไร

๒. ความเกิดแห่งเวทนาเป็นไฉน

๓. ความดับแห่งเวทนาเป็นไฉน

๔. ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นไฉน

๕. อะไรเป็นคุณแห่งเวทนา

๖. อะไรเป็นโทษแห่งเวทนา

๗. อะไรเป็นอุบายเครื่องสลัดออกจากเวทนา”

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ดูกรอานนท์

๑. เวทนา ๓ เหล่านี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนา

๒. เพราะผัสสะเกิดขึ้น เวทนาจึงเกิดขึ้น นี้เป็นความเกิดแห่งเวทนา

๓. เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ นี้เป็นความดับแห่งเวทนา

๔. อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น นี้เป็นปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งเวทนา

๕. สุขและโสมนัสสะ ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาใดนี้เป็นคุณแห่งเวทนา

๖. เวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งเวทนา

๗. การกำจัดคือการละฉันทะราคะในเวทนา นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |