| |
ทานวัตถุตามนัยแห่งพระวินัยปิฎก มี ๔ ประการ คือ

๑. จีวรทาน หมายถึง การให้เสื้อผ้าอาภรณ์ จีวรเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด ที่เหมาะสมกับภาวะของบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ การถวายผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณร การถวายผ้าขาวแก่แม่ชี การให้เสื้อผ้าอาภรณ์แก่ฆราวาสผู้ครองเรือนทั่วไป หรือการให้ผ้านุ่งผ้าห่มแก่คนอนาถา คนพิการ หรือการให้ผ้าห่มแก่สัตว์เดรัจฉานบางจำพวกในยามหนาวเหน็บ การทำบุญด้วยผ้าไตรจีวรเพื่ออุทิศไปให้เปตชนทั้งหลาย [บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว] เป็นต้น

๒. บิณฑบาตทาน หมายถึง การให้ข้าวปลาอาหารเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับภาวะของบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ การถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสามเณร การให้อาหารและน้ำดื่มที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป หรือการให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉาน การทำบุญอุทิศไปให้แก่เปตชนทั้งหลาย เป็นต้น

๓. เสนาสนทาน หมายถึง การให้ที่อยู่ที่อาศัยแก่บุคคลทั้งหลาย ตามสมควรแก่ภาวะของบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ การถวายกุฏิวิหารหรือวัดแก่พระสงฆ์สามเณรและแม่ชี การให้ที่พักอาศัยแก่ญาติผู้ไม่มีที่พึ่ง การสร้างที่พักระหว่างทางแก่คนกำพร้า คนอนาถา คนเดินทางไกล หรือ การสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์เดรัจฉานบางจำพวก การถวายเสนาสนะแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้แก่เปตชนทั้งหลาย เป็นต้น

๔. คิลานเภสัชชทาน หมายถึง การให้ยารักษาโรคเป็นทาน ได้แก่ การถวายยารักษาโรคหรือถวายการรักษาพยาบาลแก่ภิกษุสามเณรหรือนักบวชทั่วไปผู้ป่วยไข้ การให้ยาหรือให้การรักษาพยาบาลแก่ญาติมิตรทั้งหลายและบุคคลทั่วไปผู้ป่วยไข้ หรือการป้อนยา การฉีดยา หรือให้การรักษาพยาบาลแก่สัตว์เดรัจฉานที่ป่วยไข้การทำบุญด้วยเภสัชแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้แก่เปตชนทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |