| |
อาหารของสิ่งที่น่าปรารถนา ๑๐ ประการ   |  

ในอิฏฐธัมมสูตร ทุติยปัณณาสก์ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอาหารของสิ่งที่น่าปรารถนาไว้ ๑๐ ประการรุ.๓๓๔ คือ

๑. ความไม่เกียจคร้าน เป็นอาหารของโภคสมบัติ

๒. การประดับ เป็นอาหารของผิวพรรณ

๓. การทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ เป็นอาหารของความไม่มีโรค

๔. การมีมิตรดี เป็นอาหารของศีล

๕. การสำรวมอินทรีย์ เป็นอาหารของพรหมจรรย์

๖. การไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เป็นอาหารของมิตรภาพ

๗. การทำการสาธยาย เป็นอาหารของความเป็นพหูสูต

๘. การฟังด้วยดี การสอบถาม เป็นอาหารของปัญญา

๙. การประกอบความเพียร เป็นอาหารของธรรม

๑๐. การปฏิบัติชอบ เป็นอาหารของสวรรค์

[ส่วนที่ตรงกันข้ามจากอาหาร ๑๐ ประการนี้ เป็นอันตรายต่อสิ่งที่น่าปรารถนา ๑๐ ประการ]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |