| |
สภาพที่แท้จริงของร่างกาย ๕ ประการ   |  

ธรรมชาติของร่างกายแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมมีความเป็นไป ๕ ประการคือ

๑. ปริชิณณะ มีแต่แก่ลงไปเรื่อย ๆ

๒. โรคนิทธะ เป็นรังของโรค

๓. ปภังคุณะ มีแต่จะผุพังไป

๔. ปูติ มีแต่จะเปื่อยเน่าไป

๕. มรณันตะ มีความตายเป็นที่สุด

ดังพระพุทธภาษิตที่มาในอุตตราเถรีวัตถุ ชราวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า

ปริชิณฺณมิทํ รูปํ    โรคนิทฺธํ ปภงฺคุณํ
ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห    มรณนฺตํ หิ ชีวิตํรุ.๑๘๔

แปลความว่า

ร่างกายนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค ทรุดโทรมผุพังไป ร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ย่อมแตกดับไป เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ฯ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |