| |
หลักอนามัย ๖ ประการ   |  

ตามหลักแพทยศาสตร์ได้แสดงถึงหลักอนามัยของรูปร่างกายที่จะต้องอาศัยปัจจัยช่วยสนับสนุนให้เป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเหตุปัจจัยของรูปปรมัตถ์ในพระอภิธรรม เรื่องสมุฏฐานที่ทำให้รูปเกิดขึ้นและเป็นไปได้ ในส่วนของอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้รูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายสืบเนื่องไปได้มี ๖ ประการรุ.๖๐๗ คือ

๑. ร่างกายจะต้องได้อาหารและน้ำที่ดี

๒. ร่างกายจะต้องได้รับแสงแดดพอสมควรและอากาศที่บริสุทธิ์

๓. ร่างกายจะต้องถ่ายของบูดเน่า หรือเศษอาหารออกตามเวลาอันเหมาะสม

๔. ร่างกายจะต้องได้รับการป้องกันมิให้ถูกความร้อนหรือความเย็นเกินประมาณ

๕. ร่างกายจะต้องได้ออกกำลังโดยถูกต้องและมีโอกาสพักผ่อนเป็นไปตามเวลาอันสมควรเป็นประจำทุกวัน

๖. ร่างกายจะต้องได้รับการป้องกันเป็นอันดี มิให้เชื้อโรคเข้ามาบั่นทอนร่างกายได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |