| |
วัตถุที่เป็นอารมณ์ของตัณหา   |  

คำว่า วัตถุ ในที่นี้ หมายถึง อารมณ์ อันเป็นที่น่ายินดี น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจของตัณหา [ไม่ได้หมายถึงวัตถุรูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิต]มี ๓ อย่างคือ

๑. วัตถุกาม ได้แก่ อารมณ์อันน่าใคร่น่ายินดีของกามตัณหา ได้แก่ กามาวจรจิต ๕๔ เจตสิกที่ประกอบ ๕๒ และรูป ๒๘

๒. วัตถุรูป ได้แก่ อารมณ์อันน่าใคร่น่ายินดีของรูปตัณหา ได้แก่ รูปาวจรจิต ๑๕ เจตสิกที่ประกอบ ๓๕

๓. วัตถุอรูป ได้แก่ อารมณ์อันน่าใคร่น่ายินดีของอรูปตัณหา ได้แก่ อรูปาวจรจิต ๑๒ เจตสิกที่ประกอบ ๓๐


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |