| |
อานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย ๑๐ ประการ   |  

บุคคลผู้นอบน้อมคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะอันสูงสุด ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างถูกต้อง ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๐ ประการ คือ

๑. อันตรายนิวารณะ สามารถป้องกันอันตรายทั้งปวงได้

๒. คันถปริสมาปนะ ทำให้แต่งปกรณ์ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

๓. คันถอุคคหณาทิกรณะ ทำให้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จได้ด้วยดี

๔. โสตุชนสมุสสาหชนนะ ทำให้ผู้ศึกษาเกิดความอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง

๕. โวหารสุขะ สะดวกแก่การเรียกชื่อคัมภีร์ [จำแม่น]

๖. ธัมมสรูปาทิวโพธะ ทำให้รู้รูปนามโดยสังเขปได้ เป็นต้น

๗. ยถาภูตญาณ ทำให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง

๘. นิพพิทาญาณ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในรูปนาม

๙. วิราคญาณ ทำให้ได้มรรคญาณ

๑๐. วิมุตติญาณ ทำให้ได้ผลญาณ

ความนอบน้อม เป็นกิริยาที่บังเกิดจากมุทุตาเจตสิกเป็นประธานในมหากุศลจิตและมหากิริยาจิต ซึ่งเป็นการแสดงอาการนอบน้อมด้วยความจริงใจ หรือด้วยความสำนึกในพระคุณของบุคคลหรือสิ่งที่ตนนอบน้อม ที่เรียกว่า อภิวันทนา คือ การนอบน้อมเพราะสำนึกในพระคุณของพระรัตนตรัยด้วยใจจริง ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาอย่างถูกต้อง เมื่อได้ทำการนอบน้อมด้วยน้ำใจอันดีงามเช่นนี้อยู่เป็นประจำแล้ว ย่อมสามารถป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ บุคคลที่เป็นนักแต่งตำราย่อมแต่งได้อย่างถูกต้อง ไม่มีมารมาดลใจให้แต่ตำราผิด ผู้ที่เป็นนักศึกษาย่อมจำศาสตร์วิชาที่ตนเรียนได้อย่างแม่นยำ และทำให้สนใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ท้อแท้เบื่อหน่าย มีความเข้าใจในศาสตร์วิชาที่ตนเรียนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง สามารถศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |