| |
เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโสภณธรรม ๒ ประการ   |  

เหตุปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโสภณธรรม มี ๒ ประการ คือ

๑. ปรโตโฆสะ เสียงประกาศจากบุคคลอื่น

๒. โยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย

อธิบายความหมาย

๑. ปรโตโฆสะ หมายถึง คำบอกเล่า คำกล่าวสอน คำแนะนำสั่งสอนของกัลยาณมิตร ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ญาติพี่น้องทั้งหลาย ครู อุปัชยาย์ อาจารย์ พระบรมศาสดา และพระสาวก เป็นต้น ตลอดถึงบุคคลทั้งหลายหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นตัวอย่างเป็นคติให้เกิดความคิดที่ดีงาม

๒. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การพิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ประสบพบเห็นโดยอุบายอันแยบคาย อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม ไม่ออกนอกกรอบแห่งพระธรรมวินัย หรือหลักศีลธรรม หลักวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

คุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นบ่อเกิดของกุศลธรรมทั้งหลาย ที่เรียกว่า โสภณธรรม หรือ โสภณเจตสิก และเป็นอุปการะคุณต่อบุคคลทั้งหลาย ผู้หวังความเจริญในบารมีธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป หรือผู้หวังจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ต้องมีคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้เป็นเครื่องโอบอุ้มอุดหนุนและหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ ถ้าขาดคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้แล้ว อาจหลงไปในทางผิดได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |