| |
สมาบัติ ๘   |  

รูปฌาน ๔

๑. ปฐมฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
๒. ทุติยฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
๓. ตติยฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา
๔. จตุตถฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

อรูปฌาน ๔

๕. อากาสานัญจายตนฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
๖. วิญญาณัญจายตนฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
๗. อากิญจัญญายตนฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
๘. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

อรูปฌานทั้ง ๔ นี้ สงเคราะห์เข้าในจตุตถฌาน [โดยจตุกนัย] [หรือสังเคราะห์เข้าในปัญจมฌานโดยปัญจกนัย] เพราะมีองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา เหมือนกันหมด


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |