| |
ความรู้ ๓ ประการ

๑. การรู้แบบสัญญารู้ คือ การรู้โดยอาศัยการกำหนดจดจำเอาไว้ได้ เช่น จำได้ว่า สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว นายดำ นายแดง คน สัตว์ สิ่งของ หรือ หมวดธรรมต่าง ๆ เป็นต้น

๒. การรู้แบบปัญญารู้ คือ การรู้เหตุผลตามความเป็นจริง เช่น รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ หรือ รู้รูปนามตามความเป็นจริง เป็นการรู้เพื่อทำลายกิเลส มีความเห็นผิด เป็นต้น ให้หมดไป

๓. การรู้แบบวิญญาณรู้ คือ การรู้โดยอาศัยการที่จิตรับอารมณ์อยู่เสมอทางทวารต่าง ๆ คือ รู้รูปารมณ์ทางจักขุทวาร รู้สัททารมณ์ทางโสตทวาร รู้คันธารมณ์ทางฆานทวาร รู้รสารมณ์ทางชิวหาทวาร รู้โผฏฐัพพารมณ์ทางกายทวาร และรู้ธัมมารมณ์ทางมโนทวาร

การรู้อารมณ์ของจิต จึงเป็นแบบวิญญาณรู้นั่นเอง เพราะคำว่า จิต หรือ วิญญาณ นั้น มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |