| |
ความต่างกันของจิตที่เป็นอสังขาริกกับสสังขาริก   |  

ในกามจิตนั้น จิตที่เป็นอสังขาริก ย่อมมีกำลังแรงกล้ากว่า จิตที่เป็นสสังขาริก เพราะเจตนาในการกระทำแรงกล้ากว่า โดยสามารถตัดสินใจกระทำได้ทันที ด้วยความถนัด เจนจัด ชำนาญ ในเรื่องนั้น ๆ เพราะฉะนั้น

อกุศลจิตที่เป็นอสังขาริก จึงเป็นบาปมากกว่า อกุศลจิตที่เป็นสสังขาริก

มหากุศลจิตที่เป็นอสังขาริก ก็เป็นบุญมากกว่า มหากุศลจิตที่เป็นสสังขาริก

ส่วนในอัปปนาจิต คือ มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ นั้น จิตเหล่านี้ทั้งหมด ได้ชื่อว่า สสังขาริก เหมือนกัน เพราะต้องอาศัยความพยายามอย่างแรงกล้า ในการเจริญสมถะหรือวิปัสสนา เพื่อเพ่งพิจารณาอารมณ์และต่อสู้กับอำนาจกิเลสทั้งหลาย เมื่อสำเร็จเป็นผลแล้ว ย่อมได้ชื่อว่า สสังขาริก เหมือนกันทั้งหมด เพราะฉะนั้น กุศลจิตฝ่ายอัปปนาที่เป็นสสังขาริก จึงมีกำลังแก่กล้ามากกว่า กุศลจิตที่เป็นอสังขาริกฝ่ายกามาวจร


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |