| |
สกิทาคามิมรรคจิต   |  

สกิทาคามิมรรคจิต หมายถึง จิตของพระอริยบุคคลผู้เข้าถึงความเป็นผู้ที่จะเวียนมาสู่มนุษยโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเป็นอย่างมาก แล้วก็จะปรินิพพาน หมายความว่า พระสกิทาคามีบุคคลนั้น เป็นผู้ที่จะกลับมาเกิดในมนุษย์โลกนี้อีกเพียง ๑ ชาติ แล้วจะเวียนไปสู่เทวโลกและพรหมโลก จนได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงขึ้นไปตามลำดับ จนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วก็เข้าสู่ปรินิพพาน

คำว่า สกิทาคามิมรรค มาจากคำว่า สกึ+อาคามี+มรรค

สกึ แปลว่า ครั้งเดียว

อาคามี แปลว่า ผู้กลับมา

มรรค แปลว่า หนทาง หรือ การประหาณกิเลสเป็นเหตุ [ให้]

เมื่อรวมกันแล้วจึงเป็น สกิทาคามิมรรค แปลว่า หนทางของบุคคลผู้จะกลับมาอีกเพียงครั้งเดียว หรือการประหาณกิเลสเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเป็นผู้จะกลับมาอีกเพียงครั้งเดียว หมายความว่า เป็นบุคคลผู้จะกลับมาเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ ภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเพียงครั้งเดียว แล้วก็จะได้บรรลุพระอนาคามีไปเกิดในสุทธาวาสภูมิ หรือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานต่อไป

สกิทาคามิมรรคจิต เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมให้สำเร็จกิจ ๒ ประการ คือ

๑. ทำให้บุคคลนั้น ได้ชื่อว่า สกิทาคามิมรรคบุคคล

๒. สกิทาคามิมรรคจิต เกิดขึ้นพร้อมกับการประหาณอนุสัยกิเลสที่เหลือจากโสดาปัตติมรรคจิตได้ประหาณไปแล้วโดยเพียงแต่กระทำให้อนุสัยกิเลสเหล่านั้นเบาบางลงไปอีก เรียกว่า ตนุกรปหาน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |