| |
สงเคราะห์อกุศลกรรมบถ ๑๐ เข้าในอกุศลจิต ๑๒   |  

ในโลภมูลจิต ๘ ดวง มีทุจริตเกิดได้ทั้ง ๓ ทวาร รวม ๗ ประการ คือ

๑. ทางกายกรรม มี ๒ คือ อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร

๒. ทางวจีกรรม มี ๓ คือ มุสาวาท ปิสุณวาจา สัมผัปปลาปะ

๓. ทางมโนกรรม มี ๒ คือ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ

ในโทสมูลจิต ๒ ดวงมีทุจริตเกิดได้ทั้ง ๓ ทวาร รวม ๗ ประการคือ

๑. ทางกายกรรม มี ๒ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน

๒. ทางวจีกรรม มี ๔ คือ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ

๓. ทางมโนกรรม มี ๑ คือ พยาบาท

ในโมหมูลจิต ๒ ดวงนั้น มีทุจริตเกิดได้ทั้ง ๓ ทวาร รวม ๑๐ ประการ ได้แก่ ทุจริต ๑๐ หรือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทั้งหมดทั้ง ๓ ทวาร ไม่มีเหลือ

ส่วนอบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ นั้น ย่อมมีอกุศลจิตเป็นมูลเหตุให้เกิดได้ทุกอย่าง ตามสมควรแก่เหตุปัจจัยของสิ่งนั้น ๆ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |