| |
ความทุกข์เฉพาะตัวของสตรี ๕ ประการ   |  

ในอาเวณิกทุกขสูตร มาตุคามสังยุตต์ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ได้แสดงถึงความทุกข์เฉพาะที่เกิดขึ้นแก่สตรีทั้งหลายไว้ ๕ ประการรุ.๒๕๘ คือ

๑. ทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติ เพราะแต่งงานแล้วต้องไปอยู่กับสามี [เฉพาะสตรีบางคนที่แต่งงานแล้วต้องไปอยู่บ้านสามี หรือสตรีชาวอินเดียโดยทั่วไป]

๒. ทุกข์เพราะต้องมีระดู [มีประจำเดือน]

๓. ทุกข์เพราะต้องมีครรภ์ [ต้องอุ้มท้อง]

๔. ทุกข์เพราะต้องคลอดบุตร [ความเจ็บปวดในเวลาคลอดบุตร]

๕. ทุกข์เพราะต้องทำหน้าที่ปรนนิบัติผู้ชาย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |