| |
พระอรหันต์ ๒ ประเภท   |  

๑. ปัญญาวิมุตติ หมายถึง ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว ไม่ได้ฌานสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า สุกขวิปัสสก

๒. เจโตวิมุตติ หมายถึง ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ และได้ฌานสมาบัติด้วย โดยเหตุ ๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

๑] เจริญวิปัสสนามาก่อน จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงมาเจริญสมถะกรรมฐานทำฌานให้เกิดขึ้นทีหลัง

๒] ได้ฌานมาก่อนแล้ว เอาฌานเป็นบาทเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

๓] เจริญวิปัสสนาอย่างเดียว เมื่อได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วฌานก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับอรหัตตมรรคอรหัตตผลนั้นเลย ด้วยอำนาจแห่งบุญเก่า เรียกว่า มัคคสิทธิฌาน แปลว่า ฌานที่สำเร็จมาพร้อมกับมรรค


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |