| |
จำแนกรูปาวจรจิตโดยบุคคล   |  

รูปาวจรกุศลจิต ๕ เกิดได้กับบุคคล ๔ จำพวก คือ ติเหตุกปุถุชน ๑ และพระเสกขบุคคล ๓ ในกามสุคติภูมิ ๗ และรูปภูมิ ๑๕ [เว้นอสัญญสัตตภูมิ] ตามสมควรแก่บุคคล ดังได้กล่าวแล้วในข้อว่าด้วยการจำแนกรูปาวจรจิตโดยภูมิ

รูปาวจรวิปากจิต ๕ เกิดได้เฉพาะรูปพรหมบุคคล ๕ จำพวก คือ ติเหตุกปุถุชน ๑ พระอริยบุคคล ๔ [สำหรับพระอรหันต์นั้น เกิดในภพภูมินั้นก่อนแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลัง] ในรูปภูมิ ๑๕ ตามสมควรแก่ปฏิสนธิจิตและภูมิ หมายความว่า บุคคลนั้นเกิดด้วยรูปาวจรปฏิสนธิจิตดวงใด และเกิดอยู่ในภูมิไหน จิตดวงนั้น ย่อมทำหน้าที่เป็นภวังค์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นเรื่อยไปจนหมดอายุขัย

รูปาวจรกิริยาจิต ๕ เกิดได้กับพระอรหันต์ ที่อยู่ในกามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ [เว้นอสัญญสัตตภูมิ] ตามสมควรแก่บุคคลและภูมิ ดังได้กล่าวแล้วในข้อว่าด้วยการจำแนกรูปาวจรจิตโดยภูมิ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |