| |
วจนัตถะ [คำจำกัดความ] ของอิตถีภาวรูป   |  

คณาจารย์อภิธรรมในประเทศไทย มีพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะรุ.๒๕๕ เป็นต้นได้แสดงวจนัตถะและความหมายของอิตถีภาวรูปไว้ดังต่อไปนี้

อิตถีภาวรูป มีวจนัตถะแสดงว่า “อิตฺถิยา ภาโว อิตฺถีภาโว” แปลความว่า ความเป็นแห่งหญิง ชื่อว่า อิตถีภาวะ ได้แก่ ความปรากฏของอิตถีภาวรูป คือ รูปที่แสดงความเป็นหญิงให้รู้ได้ด้วยใจ โดยอาศัยรูปร่างสัณฐาน นิสัย และกิริยาอาการต่าง ๆ จากรูปเหล่านั้น เป็นเครื่องหมายให้รู้ได้

บทสรุปของผู้เขียน :

อิตถีภาวรูป หมายถึง รูปที่แสดงความเป็นผู้หญิงให้ปรากฏในความรู้สึกของสตรี เป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน มีแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของสตรี เป็นธรรมที่รู้ได้ด้วยใจคือรู้ได้โดยแน่นอนด้วยมโนทวารวิถี โดยอาศัยการสังเกต การจดจำ และการคิดพิจารณาบุคลิกลักษณะของหญิงทั้งหลายนั่นเอง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |