| |
อาการที่ไม่ควรเชื่อ [กาลามสูตร] ๑๐ ประการ

อาการที่ไม่ควรเชื่อ [กาลามสูตร] ๑๐ ประการเจ.๒๔

๑. มา อะนุสสะวะเนนะ อย่าเชื่อถือโดยที่ฟังตามกันมา

๒. มา ปะรัมปะรายะ อย่าเชื่อถือ โดยเล่าสืบต่อกันมา

๓. มา อิติกิรายะ อย่าเชื่อถือ โดยการตื่นข่าว

๔. มา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าเชื่อถือ โดยอ้างตำรา

๕. มา ตักกะเหตุ อย่าเชื่อถือ โดยนึกเดาเอา

๖. มา นะยะเหตุ อย่าเชื่อถือ โดยการคาดคะเน

๗. มา อาการะปะริวิตักเกนะ อย่าเชื่อถือ โดยตรึกตรองตามอาการ

๘. มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าเชื่อถือโดยคิดว่าถูกใจตรงกับลัทธิของตน

๙. มา ภัพพะรูปตายะ อย่าเชื่อถือ โดยคิดว่า ผู้พูดสมควรเชื่อถือได้

๑๐. มา สะมะโณ โน คะรุ อย่าเชื่อถือ โดยคิดว่า ท่านผู้นี้เป็นครูของเรา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |