| |
ความเมา ๒๗ ประการ   |  

๑. ชาติมทะ เมาในชาติกำเนิด

๒. โคตตมทะ เมาในโคตรตระกูล

๓. อาโรค๎ยมทะ เมาในความไม่มีโรค

๔. โยพพนมทะ เมาในความเป็นหนุ่มสาว

๕. ชีวิตมทะ เมาในชีวิต

๖. ลาภมทะ เมาในลาภ [รายได้]

๗. สักการมทะ เมาในสักการะ [ความนับถือ]

๘. ครุการมทะ เมาในการทำความเคารพ [ของผู้อื่น]

๙. ปุเรกขารมทะ เมาในความเป็นหัวหน้า

๑๐. ปริวารมทะ เมาในบริวาร

๑๑. โภคมทะ เมาในโภคทรัพย์

๑๒. วัณณมทะ เมาในผิวพรรณและคุณความดี

๑๓. สุตมทะ เมาในการศึกษา

๑๔. ปฏิภาณมทะ เมาในปฎิภาณ [ไหวพริบ]

๑๕. รัตตัญญุมทะ เมาในความเป็นรัตตัญญู [ผู้เกิดนาน]

๑๖. ปิณฑปาติกมทะ เมาในการถือบิณฑบาตเป็นวัตร

๑๗. อนวัญญัตติมทะ เมาในความไม่มีใครดูหมิ่น

๑๘. อิริยาปถมทะ เมาในอิริยาบถ

๑๙. อิทธิมทะ เมาในอิทธิฤทธิ์

๒๐. ยสมทะ เมาในยศตำแหน่ง

๒๑. สีลมทะ เมาในความมีศีล

๒๒. ฌานมทะ เมาในฌานสมาบัติ

๒๓. สิปปมทะ เมาในศิลปวิทยา

๒๔. อาโรหมทะ เมาในความมีทรวดทรงดี

๒๕. ปริณาหมทะ เมาในความมีทรวดทรงสันทัด

๒๖. สัณฐานมทะ เมาในความมีทรวดทรงงดงาม

๒๗. ปาริปูริมทะ เมาในความมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |