| |
สกิทาคามิผลจิต   |  

สกิทาคามิผลจิต หมายถึง จิตที่เกิดขึ้นทันทีที่สกิทาคามิมรรคจิตดับลงแล้ว หรือ เป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่พระสกิทาคามีบุคคลผู้เข้าผลสมาบัติ [เหมือนนัยที่กล่าวแล้วในโสดาปัตติผลจิต]

สกิทาคามิผลจิต เกิดขึ้นย่อมให้สำเร็จกิจ ๒ ประการ คือ

๑. ทำให้บุคคลนั้น ได้ชื่อว่า สกิทาคามิผลบุคคล หรือ พระสกิทาคามี

๒. สกิทาคามิผลจิต เกิดขึ้นเพื่อเสวยผลที่สกิทาคามิมรรคจิตได้ประหาณอนุสัยกิเลสโดยตนุกรปหานเสร็จแล้ว หรือเพื่อเสวยวิมุตติสุขในขณะเข้าผลสมาบัติ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |