| |
ผลของอกุศล   |  

ผลอย่างเบาของทุจริต ๘ ประการ

โทษอย่างเบาของการกระทำทุจริต เรียกว่า สัพพลหุสสทุจริตวิปากะ มี ๘ ประการ คือ

๑. ฆ่าสัตว์ ทำให้อายุสั้น

๒. ลักทรัพย์ ทำให้โภคสมบัติเสื่อมสูญ

๓. ประพฤติผิดในกาม ทำให้มีศัตรูคู่เวรมาก

๔. พูดเท็จ ทำให้ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องที่ไม่จริง

๕. พูดส่อเสียด ทำให้แตกกับมิตรสหาย

๖. พูดคำหยาบ ทำให้ได้ยินแต่เรื่องที่ไม่สบายหู

๗. พูดเพ้อเจ้อ ทำให้ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ

๘. ดื่มสุราเมรัย ทำให้สติฟั่นเฟือน เป็นบ้า สมองเสื่อม

คนบ้า [เพราะผลของอกุศลกรรม] ๘ จำพวก

๑. กามุมมุตตะโก บ้าเพราะกาม ความโลภมักมากในกามคุณ

๒. โกธุมมุตตะโก บ้าเพราะความโกรธ อาฆาตพยาบาท มุ่งร้าย

๓. ทิฏฐุมมุตตะโก บ้าเพราะมีมิจฉาทิฏฐิ ความคิดวิปลาส [เห็นผิด ถือผิด ไปจากสิ่งที่เป็นสาระ]

๔. โมหุมมุตตะโก บ้าเพราะความหลง ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชา

๕. ยักขุมมุตตะโก บ้าเพราะผีสิง ตกอยู่ในอำนาจของผี หรือ อมนุษย์ [คู่อริในชาติก่อน]

๖. ปิตตุมมุตตะโก บ้าเพราะดีเดือด ดีกำเริบ

๗. สุรุมมุตตะโก บ้าเพราะดื่มสุราจัด พิษสุราเรื้อรัง

๘. พ๎ยะสะนุมมุตตะโก บ้าเพราะประสบกับความเสื่อมเสียต่าง ๆ อย่างใหญ่หลวง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |