| |
ลักษณะพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้า ๘ ประการ

พระสุรเสียงของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธโฆสะ มีลักษณะพิเศษ ๘ ประการ คือ

๑. นุ่มนวล ๒. ฟังชัดเจน ๓. ไพเราะ

๔. ฟังง่าย ๕. กลมกล่อม ๖. ไม่พร่า [ไม่แหบแห้ง]

๗. ลุ่มลึก ๘. มีความกังวาน [ดุจเสียงพรหม]

สมดังหลักฐานที่มาในพรหมายุสูตร พราหมณวรรค พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ พราหมณ์มายุได้กล่าวชมเชยพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าว่า “พระสุรเสียงอันก้องกังวานเปล่งออกจากพระโอษฐ์ของท่านพระโคดมนั้นประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ นุ่มนวล ๑ ฟังได้ชัดเจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟังง่าย [ไม่ขัดหู] ๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า [แหบแห้ง] ๑ ลุ่มลึก [ด้วยอรรถและพยัญชนะ] ๑ มีความกังวาน [ดุจเสียงพรหม] ๑


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |