| |
อนริยโวหาร ๘ ประการ   |  

อนริยโวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่ไม่ประเสริฐ ถ้อยคำที่ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ถ้อยคำที่พระอริยบุคคลไม่พูดกัน หรือถ้อยคำที่อารยชนผู้เจริญแล้วเข้าไม่พูดจากัน มี ๘ ประการ คือ

๑. อะทิฏเฐ ทิฏฐะวาทิตา ไม่เห็น บอกว่า เห็น

๒. อัสสุเต สุตะวาทิตา ไม่ได้ยิน บอกว่า ได้ยิน

๓. อะมุเต มุตะวาทิตา ไม่ทราบ บอกว่า ทราบ

๔. อะวิญญาเต วิญญาตะวาทิตา ไม่รู้ บอกว่า รู้

๕. ทิฏเฐ อะทิฏฐะวาทิตา เห็น บอกว่า ไม่ได้เห็น

๖. สุเต อัสสุตะวาทิตา ได้ยิน บอกว่า ไม่ได้ยิน

๗. มุเต อะมุตะวาทิตา ทราบ บอกว่า ไม่ทราบ

๘. วิญญาเต อะวิญญาตะวาทิตา รู้ บอกว่า ไม่รู้

ส่วนวาจาที่ตรงกันข้ามจากถ้อยคำเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกว่า อริยโวหาร แปลว่า ถ้อยคำอันประเสริฐ ถ้อยคำของพระอริยเจ้า หรือถ้อยคำของอารยชนผู้เจริญแล้ว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |