| |
อุปมาแห่งชีวิต ๗ ประการ

ในอรกสูตร มหาวรรค อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาตรุ.๓๐๖ สมเด็จพระผู้พระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับอุปมาแห่งชีวิตไว้ดังต่อไปนี้

๑. อุสฺสาวพินฺทูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือน หยาดน้ำค้าง

๒. อุทกพุพฺพุฬูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือน ฟองน้ำ

๓. อุทเก ทณฺฑราชูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ

๔. นทีปพฺพเตยฺยูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือน แม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขา

๕. เขฬปิณฺฑูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือน ก้อนน้ำลาย [เสลด]

๖. มํสเปสูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือน ชิ้นเนื้อ

๗. คาวีวชฺฌูปมํ ชีวิตเปรียบเหมือน แม่โคที่จะถูกเชือด


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |