| |
ลักษณะของผู้ไม่สมควรมีกำลังสมาธิ ๖ ประการ   |  

๑. นะ สะมาธิสสะ สะมาปัตติกุสะโล เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ

๒. นะ สะมาธิสสะ ฐิติกุสะโล เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ

๓. นะ สะมาธิสสะ วุฏฐานะกุสะโล เป็นผู้ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ

๔. สะมาธิส๎มิง อะสักกัจจะการี ไม่ทำความเอื้อเฟื้อในสมาธิ

๕. สะมาธิส๎มิง อะสาตัจจะการี ไม่ทำความติดต่อในสมาธิ

๖. สะมาธิส๎มิง อะสัปปายะการี ไม่ทำสัปปายะแก่สมาธิ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |