| |
อานิสงส์ของการมีจิตซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้า ๖ ประการ   |  

๑. อัตถะวาทัง ละภะติ ธัมมะวาทัง ย่อมได้รับความซาบซึ้งในอรรถและธรรม

๒. ธัมมูปะสัญญิตัง ปามุชชัง ละภะติ ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม

๓. ปะมุทิตัสสะปีติ ชายะติ เมื่อปราโมทย์ย่อมเกิดปีติความเอิบอิ่มใจ

๔. ปีติมะนัสสะ กาโย ปัสสัมภะติ เมื่อเอิบอิ่มใจ กายย่อมสงบระงับ

๕. ปัสสัทธะกาโย สุขัง เวทะยะติ ผู้มีความสุขกาย ย่อมได้เสวยความสุข

๖. สุขิโน จิตตัง สะมาธิยะติ เมื่อมีความสุข ย่อมเกิดสมาธิ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |