| |
อริยกันตสีล ๘   |  

อริยกันตสีล หมายถึง ศีลที่พระอริยเจ้ายินดีพอใจ หรือรักใคร่สรรเสริญ ได้แก่ ศีลที่รักษาได้ด้วยความบริสุทธิ์หมดจด โดยอาการ ๘ ประการ คือ

๑. อขัณฑสีลัง ศีลไม่ขาด

๒. อฉิททสีลัง ศีลไม่ทะลุ

๓. อสพลสีลัง ศีลไม่ด่าง

๔. อกัมมาสสีลัง ศีลที่ไม่พร้อย

๕. ภุชิสสสีลัง ศีลที่เป็นไท

๖. วิญญูปสัตถสีลัง ศีลที่วิญญูชนสรรเสริญ

๗. ตัณหาอนิสสิตสีลัง ตัณหาและทิฏฐิครอบงำไม่ได้

๘. สมาธิสังวัตตนิกสีลัง ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ

ดังหลักฐานที่มาในนิทานสูตร พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า “อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตศีล ที่ไม่ขาด ๑ ไม่ทะลุ ๑ ไม่ด่าง ๑ ไม่พร้อย ๑ เป็นไท ๑ วิญญูชนสรรเสริญ ๑ ตัณหาและทิฏฐิครอบงำไม่ได้ ๑ เป็นไปเพื่อสมาธิ ๑ นี้ชื่อว่า อริยกันตศีล เป็นศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญและปรารถนาแล้ว”


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |