| |
โลก มี ๓ ความหมาย   |  

๑. สังขารโลก หมายถึง สภาพที่ประชุมปรุงแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลกทั้ง ๓ คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ และธัมมธาตุ หรือวัตถุสิ่งของที่เกิดขึ้นจากการประชุมปรุงแต่งของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สัตว์ วัตถุสิ่งของ ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ บ้านเรือน เป็นต้น

๒. โอกาสโลก หมายถึง โลกอันเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่สัตว์ มี ๓ อย่าง คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก รวมทั้งแผ่นดิน ภูเขา ท้องฟ้า มหาสมุทร เป็นต้น อันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารโลกด้วย

๓. สัตวโลก หมายถึง โลกคือหมู่สัตว์อันอาศัยอยู่ในโอกาสโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังขารโลกด้วยเช่นเดียวกัน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |