| |
พระโสดาบันตามนัยคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี ๒๔ จำพวก   |  

๑. เอกพีชีโสดาบัน พระโสดาบันที่เกิดอีกเพียง ๑ ชาติ

๒. โกลังโกลโสดาบัน พระโสดาบันที่เกิดอย่างมากเพียง ๖

๓. สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน พระโสดาบันที่เกิดอย่างมากเพียง ๗ ชาติ

๔. เตวิชชโสดาบัน พระโสดาบันผู้ได้วิชชา ๓

๕. ฉฬภิญญโสดาบัน พระโสดาบันผู้ได้อภิญญา ๖

๖. ปฏิสัมภิทัปปัตตโสดาบัน พระโสดาบันผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔

พระโสดาบันทั้ง ๖ จำพวกนี้ แต่ละจำพวกมีปฏิปทาในการปฏิบัติได้ทั้ง ๔ อย่าง ฉะนั้น เมื่อนำพระโสดาบัน ๖ จำพวกนี้ มาคูณด้วยปฏิปทา ๔ จึงได้จำนวนพระโสดาบัน ๒๔ จำพวก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |