| |
สรุปเรื่องวิจิกิจฉาเจตสิก   |  

วิจิกิจฉาเจตสิก อยู่ในกลุ่ม อกุศลราสี คือ หมวดแห่งอกุศลเจตสิก ๑๔ เป็นวิจิกจฉาเจตสิก [มีเพียงดวงเดียว] ซึ่งประกอบได้เฉพาะในโมหมูลจิตดวงที่ ๑ คือ วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ดวงเดียวเท่านั้น

วิจิกิจฉาเจตสิก เป็น นิยตโยคีเจตสิก คือ เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้โดยแน่นอน หมายความว่า เมื่อระบุว่า ประกอบกับวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตแล้ว เวลาใดที่วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตเกิดขึ้น ย่อมมีวิจิกิจฉาเจตสิกประกอบร่วมด้วยเสมอ โดยไม่มีกรณียกเว้น

วิจิกิจฉาเจตสิกย่อมเกิดร่วมกับเจตสิกได้ ๑๔ ดวง [เว้นวิจิกิจฉา] คือ

เมื่อประกอบกับวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตนั้น ย่อมเกิดพร้อมกับอัญญสมานเจตสิก ๑๐ [เว้นอธิโมกข์ ปีติ ฉันทะ] และโมจตุกเจตสิก ๔

วิจิกิจฉาเจตสิกนี้ สามารถละได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน ด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรคญาณ เพราะฉะนั้น พระโสดาบันทั้งหลายจึงไม่มีวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตเกิดขึ้นอีกต่อไป คือ ไม่มีความสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวกับวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในใจของพระโสดาบันอีก เพราะได้ชำระหมดจดโดยโสดาปัตติมรรคญาณแล้วนั่นเอง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |