| |
ลักษณะของบุคคลผู้หนักในโมหจริต ๗ ประการ   |  

๑. ถีโน เป็นคนมักหดหู่ มีอาการง่วงเหงาหาวนอนอยู่เสมอ ไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบาน

๒. มิทโธ เป็นคนเซื่องซึม มักมีอาการอึมครึมอยู่เสมอ ไม่ค่อยโล่งโปร่งใจ

๓. อุทธัจโจ มักคิดฟุ้งซ่านซัดส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ ชอบสร้างวิมานในอากาศ พอรู้สึกตัวขึ้นมา ก็หดหู่เซื่องซึม ขาดกำลังใจที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตจริง จนกลายเป็นคนจับจด

๔. กุกกุจโจ เป็นคนขี้รำคาญหงุดหงิดง่าย อันเนื่องมาจากความคิดฟุ้งซ่านสร้างวิมานในอากาศอยู่เป็นอาจิณ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีความ สามารถจะทำได้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนใจ เมื่อนึกถึงเวลาที่สูญเสียไป และไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นมาเลย

๕. วิจิกิจโฉ เป็นคนมีจิตใจรวนเรเคลือบแคลงสงสัย ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ขาดความหนักแน่น มีอาการพะว้าพะวง

๖. อาทานัคคาหิตา เป็นคนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ยึดอยู่อย่างงมงาย คนอื่นบอกสอนหรือชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจ ก็ไม่ค่อยพิจารณาตาม ลังเลต่อเหตุผลนั้น

๗. ทุปปฏินิสสัคคิตา เป็นคนสละสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นได้ยาก เพราะไม่กล้าตัดสินใจลองเสี่ยงกับสิ่งใหม่ จึงคงยึดถือของเก่าอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |