| |
พระอรหันตสาวก ๓ จำพวก

พระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. พระอรหันตอัครสาวก หมายถึง พระสาวกผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลาย มี ๒ ท่าน คือ พระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญา ๑ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศด้วยฤทธิ์ ๑

๒. พระอรหันตมหาสาวก หมายถึง พระสาวกชั้นผู้ใหญ่ ผู้มีบทบาทปรากฏในสมัยพุทธกาล คือ สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังทรงพระชนม์อยู่ มี ๘๐ ท่าน ซึ่งนับพระอัครสาวกทั้ง ๒ ร่วมด้วย

๓. พระอรหันตปกติสาวก หมายถึง พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ คู่ ๘ บุคคล ซึ่งมีได้มากมาย ไม่จำกัด ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ทั่วไป ที่นอกจากพระอัครสาวก และพระมหาสาวก ๘๐ รูปนั้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |