| |
ประเภทแห่งนิปผันนรูป   |  

นิปผันนรูป ๑๘ ดังได้กล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สัพพัฏฐานิกรูป หมายถึง รูปที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ทั่วร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย มีอยู่ ๑๒ รูป คือ มหาภูตรูป ๔ กายปสาทรูป ๑ วัณณรูป ๑ คันธรูป ๑ รสรูป ๑ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ ทั้ง ๑๒ รูปนี้ ย่อมมีอยู่ทั่วไปในร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย

๒. ปเทสรูป หมายถึง รูปที่เกิดอยู่เฉพาะที่ มิได้ปรากฏทั่วไปในร่างกายของสัตว์ มีอยู่ ๖ รูป ได้แก่ จักขุปสาทรูป ๑ โสตปสาทรูป ๑ ฆานปสาทรูป ๑ ชิวหาปสาทรูป ๑ สัททรูป ๑ และหทยรูป ๑

อนึ่ง บางตำรากล่าวว่า สัททรูป ย่อมปรากฏเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย จัดเป็นสัพพัฏฐานิกรูปด้วย แต่ในที่นี้หมายถึง เสียงที่เกิดจากการเปล่งออกมาทางวาจาเท่านั้น จึงจัดเป็นปเทสรูป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |