| |
เหตุที่ทำให้เกิดโรค ๕ ประการ

โรคที่เกิดในร่างกาย ชื่อว่า เป็นรูปชนิดหนึ่ง เรียกว่า โรครูป เพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ร่างกายนี้เป็นรังของโรค เรียกว่า โรคนิทธัง เป็นของผุพัง เรียกว่า ปภังคุณัง เป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงเหตุที่ทำให้โรคเกิดขึ้น ๕ ประการรุ.๔๖๕ คือ

๑. โรคเกิดเพราะการดื่มน้ำมากเกินไป

๒. โรคเกิดเพราะการเสพเมถุนมากเกินไป

๓. โรคเกิดเพราะการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไว้บ่อย ๆ และนาน ๆ

๔. โรคเกิดเพราะการนอนหลับกลางวันเป็นประจำ

๕. โรคเกิดเพราะการตื่นดึกเกินไป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |