| |
โทษของกายวิญญัติ ๖ ประการ   |  

ในมิลินทปัญหา ตติยวรรครุ.๓๖๕ [วรรคที่ ๓] ท่าน [พระนาคเสนเถระ] ได้แสดงถึงโทษของการแสดงกายวิญญัติเพื่อขอสิ่งที่ไม่สมควรขอ ๖ ประการ ดังนี้

กายวิญญัติ ในที่นี้ หมายถึง กิริยาแห่งการขอทางกายและทางวาจา [จากบุคคลที่ไม่ควรขอ และสิ่งที่ไม่ควรขอ] ซึ่งเป็นข้อห้ามทางพระวินัยและเป็นความไม่ดีไม่งามทาง อาจาระ ได้แก่ การแสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ อันเป็นเลสนัย เพื่อให้คนอื่นรู้ความประสงค์แห่งการขอนั้น มีโทษ ๖ ประการ คือ

๑. โอญาโต เป็นที่รังเกียจของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

๒. ขีลิโต เป็นที่ติเตียนของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

๓. ปริภูโต เป็นที่หน่ายแหนงของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

๔. อปจิตติกโต ไม่เป็นที่เคารพของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

๕. หีฬิโต เป็นที่ดูแคลนของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

๖. ครหิโต เป็นที่ครหาของพระอริยเจ้าทั้งหลาย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |