| |
อารัมภบท   |  

ในเบื้องต้นก่อนที่จะลงมือทำการรจนา [แต่ง] คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนั้น พระอนุรุทธาจารย์เถระเจ้าได้ทำการไหว้ครูโดยการนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยด้วยความเคารพในพระคุณอย่างสูง เรียกว่า อภิวันทนา เพื่ออาราธนาอัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยให้มาเป็นสักขีพยานและช่วยปกป้องคุ้มครองมิให้มีภัยอันตรายใด ๆ มาเบียดเบียนรังควานได้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านเอง จะได้แต่งคัมภีร์ให้สำเร็จได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งเป็นการให้ปฏิญญาคือคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งคัมภีร์ให้สำเร็จเรียบร้อยให้ได้ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ไม่ย่อท้อ ซึ่งเป็นการตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อหวังประโยชน์สุขแก่เหล่าอนุชนคนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาเล่าเรียนเสริมสติปัญญาและบุญบารมีสืบต่อไป ทั้งเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนอยู่ตลอดกาลนาน ดังที่ท่านได้ประมวลคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยมาด้วยพระคาถาสังคหะที่ ๑ ดังต่อไปนี้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |