| |
ลักษณะการถือกำเนิดของมนุษย์ ๔ จำพวก   |  

ในอรรถกถา ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงประเภทของมนุษย์ที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาไว้ ๔ จำพวกรุ.๖๗๕ ดังต่อไปนี้

๑. มนุษย์บางพวกไม่รู้สึกตัวทั้ง ๓ กาล หมายถึง การถือปฏิสนธิของมนุษย์โดยทั่วไป โดยปกติของมนุษย์โดยทั่วไปแล้ว ย่อมไม่รู้สึกตัวในกาลทั้ง ๓ กล่าวคือ ในขณะถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา ในขณะดำรงอยู่ในครรภ์มารดา และในขณะที่คลอดจากครรภ์มารดา

๒. มนุษย์บางพวกรู้สึกตัวเฉพาะขณะก้าวลงสู่ครรภ์มารดา หมายถึง การถือปฏิสนธิของบุคคลผู้จะได้บรรลุเป็นพระอสีติมหาสาวก ๗๘ รูป [เว้นพระอัครสาวกทั้ง ๒] ย่อมรู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์มารดาเท่านั้น แต่ในขณะอยู่ในครรภ์มารดาก็ดี ในขณะคลอดออกจากครรภ์มารดาก็ดี ย่อมไม่รู้สึกตัวเลย

๓. มนุษย์บางพวกรู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์และขณะอยู่ในครรภ์มารดา หมายถึง การถือปฏิสนธิของบุคคลผู้จะได้บรรลุเป็นพระอัครสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้า

๔. มนุษย์บางพวกรู้สึกตัวทั้ง ๓ กาล หมายถึง การถือปฏิสนธิของพระบรมโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |