| |
พระสกิทาคามีตามนัยคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี ๑๒ ประเภท

๑. พระสกิทาคามี ประเภท ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

๒. พระสกิทาคามี ประเภท ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

๓. พระสกิทาคามี ประเภท สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

๔. พระสกิทาคามี ประเภท สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

ในพระสกิทาคามี ๔ จำพวกนี้ แต่ละจำพวกมีการหลุดพ้นต่างกัน คือ บางท่านหลุดพ้นโดยอนิมิตตวิโมกข์ บางท่านหลุดพ้นโดยอัปปณิหิตวิโมกข์ บางท่านหลุดพ้นโดยสุญญตวิโมกข์ ฉะนั้น เมื่อนำพระสกิทาคามี ๔ ประเภทนั้น มาคูณด้วยวิโมกข์ ๓ จึงเป็นพระสกิทาคามีบุคคล ๑๒ จำพวก [๓ X ๔ = ๑๒]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |